ان پی کی

تجزیه های ضمانت شده وزنی - وزنی وزنی - حجمی
نیتروژن کل (N) 12% 17%
نیتروژن به فرم اوره (N-NH2) 12% 17%
فسفر قابل استفاده (P2O5) 12% 17%
پتاسیم محلول در آب (K2O) 12% 17%

کود کامل به همراه ریز مغذی های کلات شده و اسیدیته خنثی

کود کامل برای بهبود رشد، گلدهی و میوه

دارای همه ماکرو و میکرو المنت ها

این کودبا داشتن منبع غنی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ترکیبی ویژه با درصد مناسب عناصر تعادل مناسبی در تغذیه گیاه ایجادمی کند و به دلیل حلالیت کامل عناصر، علائم ناشی ازکمبود عناصر را در گیاه برطرف می کند.استفاده ازان پی کیباعث افزایش رشد در مرحله رشد رویشی، رشد زایشی و در نهایت باعث افزایش اندازه و کیفیت محصول می شود.

مزیت ها و اثرات

 • کـــود کــامـــل ویـــژه بــا اسیـدیـتــۀ خنـثـــی
 • کـــامــــلاً محـلــــول، بـــدون ذرات معــلـــــق
 • دارای مــواد همـــراه ویــژه بــرای جـذب بهتـــر
 • راندمان بالاتر در مقایسه با محصولات مشابه پودری
 • منبع غنی ازت، فسفر و پتاسیم به شکل کاملاً قابل جذب
 • ترکیب یونی مناسب عناصر ریز مغذی برای جذب حداکثری
 • کلـات کـامـل ریـز مغـذی هـا، بـدون عنصـر آزاد
 • قـابلیـت جــذب، هـم از ریشــه و هــم از بــرگ
 • قـابلیت اختلـاط با اکثـر سمـوم و کـودهـای رایـج
 • منـاسب بـرای استفـاده در همـۀ مراحـل رشـد گیـاه
 • قـابلیت استفــاده در کشتهــای گلخــانـه ای و آبکشــت
 • شــاخـــص نمـــک پـایـیــن
 • فــاقــد عنــاصـــر سنگیـن
 • تهیـه شـده از مــواد اولیـــه با خلــوص بسیــار بـالا
 • حاوی آنتی فوم برای جلوگیری از ایجاد کف در مخزن محلولپاشی
 • دارای کلات کننده های آزاد برای از بین بردن سختی و شـوری آب محلـولپاشی  

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122