بورون

تجزیه های ضمانت شده وزنی - وزنی وزنی - حجمی
بور (B) 15% 11%

بـور یـکی از عنـاصـر ضـروری بـرای رشـد طبیعـی همـه گیـاهان اسـت . این عنصر تنها شبه فلز در بین عناصر کم مصرف می باشد.بور در گسترش سلول، متابولیسم اسید نوکلئیک، متابولیسم کربوهیدرات و پروتئین و ... نقش اساسی دارد.

بور در عمل لقاح ، قابلیت زنده بودن دانه گرده، جوانه زنی، رشد لوله گرده و تشکیل دانه و میوه تاثیر می گذارد.بور بیشتر در بساک، کلاله و تخمدان متمرکز می شود و این تراکم گاهی به دو برابر غلظت آن در ساقه می رسد.

محلــول پاشـی بـا بـورون بـاعـث افـزایـش انتقـال قنـد و نشـاستـه در میـوه می شـود .

محلول پاشی با بورن سبب افزایش غلظت بور در جوانه های در حال خواب، جوانه های گل و شکوفه ها در درختان میوه می شود.با افزایش غلظت بور در بافت های گل ها، ریزش شکوفه ها کاهش یافته و غلظت بور در تخمدان نیز افزایش میابد.

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122