ان کی

تجزیه های ضمانت شده وزنی - وزنی وزنی - حجمی
نیتروژن کـل (N)     5/5% 4%
پتاسیم محلول در آب(K2O) 25% 40%
نیتروژن به فرم اوره (N-NH2) 5/5% 4%

ان کـی با داشتـن مقادیـر زیادی پتاسیـم باعث افـزایش کیفیت محصـول شده و گیـاه را در برابر تنش هـای محیطی و بیماری مقـاوم مـی کند .

پتاسیـم بخش زیـادی از محتویات گیـاهان را تشکیل می دهد و نقش اسـاسی را در سـاخت قنـد و رنگ میوه ها و سبزیجات را دارد.

پتاسیم و نیتروژن مـوجود در کود مایع ان کـی رشد رویشـی و فـرایند فتـو سنتز را کنتـرل می کنند .

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122