میـزان و روش مصــرف

ph میزان مصرف بستگی به اسیدیته و سختـی آب مورد استفــاده دارد . هرچه آب قلیایـی ترو سختی آن بیشترباشد میـزان مصرف بیشتـر مـیشـود زمـانـی که این فـرآورده را به آب محلول پاشـی اضافـه می کنیـد آب را رنگــی میکنـد و به مـرور و با افـزایش میــزان فــرآورده رنــگ آب محلول پاشــی طبـق طیـف رنگـی راهنمــای روی بـرچسب تغییـرمیکنـد. بــا مقـایسـه رنـگ آب بـارنـگ راهنمـای روی برچسـب ، به راحتی میتوانیـد اسیـدیتـۀ آب راتنظیــم نماییـد. پیشنهــاد مـی شود ابتـدا به ازای هر 1000لیترآب ، مقدار نیم لیتر فیکساتور را اضافه نمـوده و کاملاً هـم بـزنید ، بعـد درصـورت نیـاز به آرامـی اقـدام به افــزایش ایــن مقــدارنمـاییـد

هشــدارها
درجــا ی خشــک و بـه دور از تابــش نـورخورشیــد نـگهــداری شـــود
دورازدستـــرس کــودکـــان نگهـــداری شـــود درصـورت تمـاس بـا پوسـت یـا چشم موضـع را بـا آب فــراوان بشــوییـد و در صــورت لــزوم بـه پــزشــک مــراجعــه کنـیــد

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122