دامون

ســورفکتــانـــت غیـــــر یـــونــی دامـــون تـرکیبــی اســـت کـــه دارای گـــروههــای هیـــدروفــوبـیــــک ( آب گــریـــز) و هیـدرو فیـلیـک (جــاذب آب ) بـوده و بـــاعــث کـاهــــش کشــش سطحــــی در فصـــل مشتـــــرک [ هــــوا -آب ] و یا [ روغـن - آب ] می شــود و بـه ایـن تـرتیـب پخشنـدگـی محلــــــول و در نتیجـــــه تـــاُثیـــــر محلـــولپـاشـــــی را بهبـــــود مـی بخشــــد و میـــزان مصــــرف ســــم و ریـــــز مغــــذی را کــــاهــش مــی دهــد .

 

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122