probio96 پروبیو 96،کود بیولوژیک,ترکیبات باسیلوس سوبتیلیس

مشاهده جدول مشخصات

91,500تومان

موجود

توضیحات

پروبیو 96

کود بیولوژیک پروبیو 96

پروبیوتیک های گیاهی،گروه مهمی از میکروارگانیسم ها هستند که با حضور در فضای مجازی اطراف ریشه گیاه اثرات مفیدی بر رشد گیاهان خواهند داشت.

همچنین،این عوامل از طریق تولید طیف وسیعی از متابولیت های خارج سلولی از جمله آنتی بیوتیک ها و آنزیم هایی نظیر کیتیناز و گلوکاناز سبب افزایش مقاومت گیاه به تنش های زنده و غیر زنده می گردد.

پروبیوتیک های گیاهی همچنین به عنوان جمعیت میکروبی همراه گیاهان با مکانیسم های مختلف از جمله تولید تنظیم کننده های رشد سبب تحریک جوانه زنی بذور و توسعه سیستم ریشه ای گیاهان می شوند و بر رشد گیاهان تاثیر مستقیم دارند. این باکتری ها همچنین با انحلال فسفات و افزایش مصرف آهن سبب رشد بهتر گیاهان می شوند.

پروبیو
کود بیولوژیک

ماده موثر

ماده موثر محصول پروبیو96، سویه باکتری Bacillus subtilis می باشد.

روش نگهداری

در جای خشک و خنک نهگداری شود.

دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری و نیز از یخ زدگی آن محافظت کنید.

توصیه ها

دور از دسترس اطفال نگهداری شود

قبل از استفاده از کود،دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.

پروبیو96 را قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.

کلیهعملیات آماده سازی در سایه انجام دهید.

 

 دستورالعمل استفاده

مصرف این محصول برای حفظ سلامت و افزایش عملکرد تمام محصولات کشاورزی از جمله گیاهان زراعی،درختان میوه,محصولات جالیزی،سبزی و صیفی و نیز گیاهان زینتی قابل توصیه است.

 

∗بذرمال

1-2لیتر        1تا2لیتر پروبیو96 را روی 100کیلوگرم بذر گیاهان با اندازه بذر درشت مانند آفتابگردان،حبوبات صیفی جات و …ریخته و بذرها را زیر و رو                                 کنید.سپس، بذرها را به مدت 5تا10 دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن،اقدام به کشت کنید.

2-3لیتر       2تا3لیتر پروبیو96 را روی 100 کیلوگرم بذر گیاهان،با اندازه بذر متوسط مانند گندم،جو،ذرت و… ریخته و بذرها را زیر و رو کنید.سپس،بذر ها را به                    مدت 5 تا10دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن اقدام به کشت کنید.

3-4لیتر       3تا4 لیتر پروبیو96 را روی 100 کیلوگرم بذر گیاهان با اندازه بذر ریز مانند یونجه،شبدر،ارزن سبزیجات و… ریخته و بذرها را زیر و رو کنید.سپس،                      بذرها را به مدت 5تا10دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن،اقدام به کشت کنید.

 

∗تلقیح بذرهای جوانه زده

1لیتر          بعد از جوانه زنی بذرهایی مانند برنج،1لیتر کود بیولوژیک را به صورت محلول در مقدار مناسبی آب به بذرهای جوانه زده یک هکتار مزرعه اضافه                    نمایید.

 

∗تلقیح نشا،قلمه و نهال

3لیتر         3لیتر از کود بیولوژیک پروبیو98 را در 100لیتر آب حل کنید سپس به تدریج نشاها یا قلمه های مورد نیاز برای کاشت یک هکتار زمین را برای مدت                    15 دقیقه درون این محلول قرار داده و سپس به زمین اصلی منتقل نمایید.

 

∗چالکود زمستانه ویژه درختان میوه و زینتی

1-2لیتر        در سایه انداز درخت،بسته به سن و اندازه آن،یک یا دو چاله به قطر 30 و عمق 40سانتی متر ایجاد کرده و 3کیلوگرم کود دامی پوسیده در هر                     چاله بریزید 1تا2 لیتر پروبیو96 را در 50لیتر آب حل کرده و از محلول تهیه شده،یک لیتر در هر چاله بریزید و روی آن را با خاک بپوشانید.

 

∗سرک

3-4لیتر       3تا4لیتر از کود را با 100لیتر آب مخلوط کرده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار دهید تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه باغ مورد                  استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروبیو 96

کود بیولوژیک پروبیو 96

پروبیوتیک های گیاهی،گروه مهمی از میکروارگانیسم ها هستند که با حضور در فضای مجازی اطراف ریشه گیاه اثرات مفیدی بر رشد گیاهان خواهند داشت.

همچنین،این عوامل از طریق تولید طیف وسیعی از متابولیت های خارج سلولی از جمله آنتی بیوتیک ها و آنزیم هایی نظیر کیتیناز و گلوکاناز سبب افزایش مقاومت گیاه به تنش های زنده و غیر زنده می گردد.

پروبیوتیک های گیاهی همچنین به عنوان جمعیت میکروبی همراه گیاهان با مکانیسم های مختلف از جمله تولید تنظیم کننده های رشد سبب تحریک جوانه زنی بذور و توسعه سیستم ریشه ای گیاهان می شوند و بر رشد گیاهان تاثیر مستقیم دارند. این باکتری ها همچنین با انحلال فسفات و افزایش مصرف آهن سبب رشد بهتر گیاهان می شوند.

پروبیو
کود بیولوژیک

ماده موثر

ماده موثر محصول پروبیو96، سویه باکتری Bacillus subtilis می باشد.

روش نگهداری

در جای خشک و خنک نهگداری شود.

دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری و نیز از یخ زدگی آن محافظت کنید.

توصیه ها

دور از دسترس اطفال نگهداری شود

قبل از استفاده از کود،دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.

پروبیو96 را قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.

کلیهعملیات آماده سازی در سایه انجام دهید.

 

 دستورالعمل استفاده

مصرف این محصول برای حفظ سلامت و افزایش عملکرد تمام محصولات کشاورزی از جمله گیاهان زراعی،درختان میوه,محصولات جالیزی،سبزی و صیفی و نیز گیاهان زینتی قابل توصیه است.

 

∗بذرمال

1-2لیتر        1تا2لیتر پروبیو96 را روی 100کیلوگرم بذر گیاهان با اندازه بذر درشت مانند آفتابگردان،حبوبات صیفی جات و …ریخته و بذرها را زیر و رو                                 کنید.سپس، بذرها را به مدت 5تا10 دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن،اقدام به کشت کنید.

2-3لیتر       2تا3لیتر پروبیو96 را روی 100 کیلوگرم بذر گیاهان،با اندازه بذر متوسط مانند گندم،جو،ذرت و… ریخته و بذرها را زیر و رو کنید.سپس،بذر ها را به                    مدت 5 تا10دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن اقدام به کشت کنید.

3-4لیتر       3تا4 لیتر پروبیو96 را روی 100 کیلوگرم بذر گیاهان با اندازه بذر ریز مانند یونجه،شبدر،ارزن سبزیجات و… ریخته و بذرها را زیر و رو کنید.سپس،                      بذرها را به مدت 5تا10دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن،اقدام به کشت کنید.

 

∗تلقیح بذرهای جوانه زده

1لیتر          بعد از جوانه زنی بذرهایی مانند برنج،1لیتر کود بیولوژیک را به صورت محلول در مقدار مناسبی آب به بذرهای جوانه زده یک هکتار مزرعه اضافه                    نمایید.

 

∗تلقیح نشا،قلمه و نهال

3لیتر         3لیتر از کود بیولوژیک پروبیو98 را در 100لیتر آب حل کنید سپس به تدریج نشاها یا قلمه های مورد نیاز برای کاشت یک هکتار زمین را برای مدت                    15 دقیقه درون این محلول قرار داده و سپس به زمین اصلی منتقل نمایید.

 

∗چالکود زمستانه ویژه درختان میوه و زینتی

1-2لیتر        در سایه انداز درخت،بسته به سن و اندازه آن،یک یا دو چاله به قطر 30 و عمق 40سانتی متر ایجاد کرده و 3کیلوگرم کود دامی پوسیده در هر                     چاله بریزید 1تا2 لیتر پروبیو96 را در 50لیتر آب حل کرده و از محلول تهیه شده،یک لیتر در هر چاله بریزید و روی آن را با خاک بپوشانید.

 

∗سرک

3-4لیتر       3تا4لیتر از کود را با 100لیتر آب مخلوط کرده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار دهید تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه باغ مورد                  استفاده قرار گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 1 g
حجم

1لیتر

بسته بندی

قوطی پلاستیکی

تولید کننده

فن آوری زیستی طبیعت گرا

امتیاز و نظر کاربران

5 / 0
میانگین امتیاز 0 امتیاز و رای
  • وزن و ابعاد
  • کارایی
  • نوآوری و خلاقیت
  • سهولت در حمل
پروبیو 96،کود بیولوژیک,ترکیبات باسیلوس سوبتیلیس
  • تصاویر
  • توضیحات محصول
  • جدول مشخصات
  • نظرات کاربران